מזור הנדסה ושמאות מקרקעין

פיקוח צמוד על פרוייקטים


 

על מנת לסיים את הפרויקט בהתאם ללו"ז החזוי, בהתאם לתקציב שהוכן, ובאיכות גבוהה ביותר אנו מבצעים פיקוח צמוד ויום יומי על כל העבודות המבוצעות בפרויקט. ובמהלך כל משך הזמן בו הפרויקט מבוצע.

במסגרת הפיקוח הצמוד אנו מבצעים את הפעולות הבאות:

1.בדיקת כל החומרים וכל העבודות המבוצעות באתר הבניה בסיוע מכון התקנים ובסיוע היועצים המקצועיים.

2.ניהול יומני עבודה מול כל הקבלנים המבצעים ומעקב אחרי קצב עבודתם, מצבת כוח האדם והתקדמות העבודות.

3.הכנת לו"ז ממוחשב באמצעות תוכנת M.S.PROJECT לכל מקצועות הבניה תוך איתור הנתיב הקריטי שבאם יהיה בו פיגור בלו"ז יגרם פיגור במועד השלמת הפרויקט.

4.בדיקת החשבונות המוגשים ע"י הקבלנים והספקים השונים באמצעות תוכנת "בינארית" או תוכנה דומה.

5.פיקוח מחמיר על איכויות הביצוע של העבודות.

6.קשר עם רשויות שונות הנדרשות לאשר את הפרויקט לרבות: רשות מקומית, חברת חשמל, בזק, הג"א, מכבי אש, משרד הבריאות, רשות העתיקות, מנהל מקרקעי ישראל ועוד ועוד. לרבות השגת כל האישורים הנדרשים לקבלת טופס 4 ותעודת גמר.

7.ייזום פגישות עבודה עם היועצים השונים, היזם וחלק מהקבלנים לצורך מעקב אחרי לו"ז, תשלום בעבור עבודות נוספות, ברור בקשר לתכניות ועוד.

8.בדיקת חשבונות סופיים של כל הקבלנים לרבות שחרור ערבויות ביצוע ולרבות כתיבת פרוטוקולים המציינים את התיקונים הנדרשים.

9.קבלת טופס 4 לחיבור מים, חשמל ותקשורת לפרויקט הנדון.

10.קבלת תעודת גמר מהרשות המקומית.